Anmälningsvillkor

Dessa villkor gäller för privata kurser hos VocalLife AB.  Finns kursen på bokadirekt.se gäller nedanstående regler.
Alla övriga enskilda uppdrag görs upp separat mellan VocalLife AB och andra parten.

1 Anmälan och prövotillfälle

1.1. Anmälan till kurs hos VocalLife AB sker online enligt bokningssystem på hemsidan www.vocallife.se har samarbete med bokningssystem på www.bokadirekt.se.

1.2 Prövotillfälle ges för enskilds deltagande vid en (1) körundervisning per kör. För gruppsång, vokalensemble och privat sångundervisning ges inget prövotillfälle. Prövotillfälle överenskoms med VocalLife AB som förbehåller sig rätten att bedöma vid vilken tidpunkt prövotillfälle kan ges.

2 Ångerrätt

2.1 En anmälan till kurs hos VocalLife är bindande om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan 14 dagar efter köp upp till 24 timmar före lektionsstart. 24 timmar före lektionsstart räknas lektionen som påbörjad tjänst. En påbörjad eller genomförd tjänst kan inte ångras.

2.2 Prövotillfälle ger ingen skyldighet att fortsätta. Om kurs i körsång har startat och deltagaren deltagit vid ett kurstillfälle utöver prövotillfälle har deltagaren accepterat att köpa tjänsten och blir då fakturerad även om denne inte har köp en tjänst via bokningssystemet bokadirekt.se.

2.3 Vad avser gruppsång, vokalensemble och privat sångundervisning kan deltagaren inte ångra sin anmälan efter kursstart då dessa inte har något prövotillfälle. I dessa fall gäller ångerrätten i punkt 2.1

3 Kursavgift

3.1 Kursavgift debiteras enligt prislista på www.vocallife.se

3.2 Betalning för hela kursen erlägges vid bokningen genom betalningstjänsten Klarna. Eventuella problem med betalning ska Klarna via www.bokadirekt.se stå för

3.3 Kursavgiften ska vara erlagd enligt bokningssystemets regler. Det är Klarnas regler via www.bokadirekt.se som gäller. Är inte kursavgiften betalas i tid kan din bokning tas bort alternativt att ärendet går vidare till inkasso via Klarna.

3.4 Om deltagare avbryter en påbörjad kurs efter ångerrätten löpt ut är deltagaren skyldig att betala hela kursavgiften.

4 Kurstider

4.1 VocalLife AB kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Deltagaren har då rätt att återfå hela kursavgiften.

4.2 Ändras tidpunkten för kurs i körsång eller gruppsång på ett för deltagaren väsentligt sätt har deltagaren rätt att ångra sin anmälan oavsett om ångerfristen i punkt 2.1 löpt ut. Deltagaren har då rätt att återfå hela kursavgiften.

4.3 För privat undervisning ska eleven i samarbete med pedagog ändra sånglektionen till en tidpunkt som passar eleven alternativt byta pedagog och genom den nya pedagogen få en tid som passar eleven. Kursavgiften betalas inte tillbaka om pedagogen väljer att ändra tidpunkt för lektionen.

4.4 VocalLife ska meddela berörda deltagare att kursen kommer att ställas in/skjutas upp senast tre (3) dagar före kursstart.

5 Lektioner

5.1 Vid deltagares sena ankomst/uteblivande från lektion återges lektionen ej, såvitt annat ej överenskommits mellan deltagaren och VocalLife AB .

5.2 Önskar deltagare i kurs för privat sångundervisning oavsett orsak ändra tid för lektion ska bokningen avbrytas via bokningssidan www.bokadirekt.se göras senast 24 timmar innan avsatt lektionstid. Meddelar deltagaren senare önskemål om ändring försvinner lektionstillfället, om inte annat överenskommits mellan VocalLife AB och deltagaren. Det sagda gäller inte om akut tillstånd eller tragedi inträffat, varvid lektionstillfället alltid ersätts.

5.3 Vad avser övrig undervisning (grupp- och körsång) går det enbart att ändra tid om alla berörda deltagare och VocalLife AB accepterar ändringen.

5.4 VocalLife AB förbehåller sig rätten att, istället för att ändra tid för undervisning enligt punkt 4.2 och 4.3, tillställa vikarie som genomför berörda lektioner. De berörda deltagarna har då ingen rätt att kräva nytt lektionstillfälle. Meddelande om vikarieersättare ska tillsändas berörda deltagare innan aktuellt lektionstillfälle.

6 Uppsägning

6.1 VocalLife AB har rätt att omedelbart säga upp undervisningen och vidta rättsliga åtgärder om deltagare efter påminnelsefakturas utlöp ej erlagt betalning.

6.2 VocalLife AB har därtill rätt att omedelbart säga upp undervisningen vid deltagares misskötsamhet. VocalLife AB förbehåller sig rätten att ensidigt besluta när sådan misskötsamhet föreligger. VocalLife AB ska dock, innan undervisningen sägs upp för berörd elev meddela denne att undervisningen kommer att upphöra om inte det misskötsamma beteendet omedelbart upphör.

6.3 Deltagare har rätt att omedelbart säga upp undervisningen om VocalLife AB utöver föreskrifterna i punkt 5.4 utan meddelande underlåter att tillställa sig eller vikarie till undervisningen vid upprepade tillfällen.